Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske najoštrije osuđuje korištenje školskog rječnika “bosanskog” jezika Dževada Јahića u nastavi, zbog čega će od Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH i kantonalnih ministarstava obrazovanja hitno zatražiti njegovo povlačenje.

U Ministarstvu navode da ovaj rječnik obiluje pogrdnim izrazima i objašnjenjima na račun srpskog naroda i podučava mlade generacije u FBiH mržnji prema Srbima, te da se njegovim korištenjem u nastavi krše odredbe međunarodnih dokumenata kojima se zabranjuje “govor mržnje”.

“Podsjećamo da se Zakonom o zabrani diskriminacije BiH zabranjuje podsticanje na diskriminaciju koja je definisana kao svako zagovaranje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje. U skladu sa Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, obaveza svake države je da zabrani svako pozivanje na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, koje predstavlja podsticanje na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje”, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Srpske.

Ministarstvo podsjeća na odredbe Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH kojima se propisuje da se “u nastavnim i drugim aktivnostima u školi ne mogu upotrebljavati ili izlagati didaktički i drugi materijali ni davati izjave od nastavnika i drugog školskog osoblja koje bi se opravdano mogle smatrati uvredljivim za jezik, kulturu i religiju učenika koji pripadaju bilo kojoj nacionalnoj, etničkoj grupi ili religiji”.

Iz Ministarstva poručuju da su svi zakoni Republike Srpske u oblasti obrazovanja usklađeni sa međunarodnim dokumentima u oblasti obrazovanja i ljudskih prava, te da nijedan zakon ne sadrži diskriminatorske odredbe.

U školskoj 2003/2004. godini u Republici Srpskoj je završeno uklanjanje uvredljivih i neprimjerenih sadržaja iz programa i udžbenika za osnovne i srednje škole uz poštivanje zajedničkog nastavnog jezgra u programima svih nastavnih predmeta, a promijenjeni su i nazivi škola za koje se smatralo da vrijeđaju pripadnike drugih konstitutivnih naroda, navode u resornom ministarstvu.

Rječnik “bosanskog” jezika Dževada Јahića, koji se preporučuje kao literatura u školama i na fakultetima FBiH, obiluje pogrdnim izrazima na račun Srba i pravoslavaca, pri čemu se, između ostalog, riječ “đikan” tumači kao “seljačina, neotesani mladić, obično pravoslavac brđanin, stočar, čobanin, bosanski pravoslavac četničkog porijekla koji je genetski četnik”.

Tumačenje riječi “balvan-grad” pežorativno je predstavljeno za naselja poput Sokoca, Han Pijeska, Pala i Rogatice, a pridjev “balvan-gradski” koristi se za objašnjenje mentaliteta koji se opisuje kao “sirov, dinarski, uglavnom onaj pravoslavni ruralni u Bosni”.

SRNA/RTRS