Predsjednik Ustavnog suda BiH Zlatko M. Knežević tvrdi da će se Federacija BiH uskoro suočiti sa ogromnim finansijskim problemom zato što godinama zanemaruje da provede odluku Ustavnog suda BiH koja se tiče pravične naknade bivšim vlasnicima vojnih stanova.

– Postoji desetak predmeta na Evropskom sudu za ljudska prava iz grupe vojnih stanova. I ono što se kod nas zove “iskaz u KM-ovima”, na Evrpskom sudu je dva puta toliko u evrima, što znači četiri puta više – pojašnjava Knežević.

Prema njegovim riječima, to je ozbiljan i ogroman iznos po budžet FBiH, ako svi apelanti krenu sa stavom da je odluka Ustavnog suda BiH neefektivna, jer se njihovo pravo ne provodi, da FBiH ne želi da provede odluku i da traže od Evropskog suda da u skladu sa standardima u predmetu “Đokić” i nekim drugima utvrdi njihov imovinski dio.

– Ustavni sud nije tražio da istog momenta svima isplate, nego da utvrde rokove, načine i slično – rekao je Knežević za Oslobođenje.

On smatra da će se problem stvoriti i ako se uđe u situaciju da Ustavni sud BiH određuje naknade, jer moraju da ih određuju prema standardima Evropskog suda.

– Da će se FBiH suočiti sa velikim problemom, hoće. Ovo je već osma godina. Pa da se barem nešto radi – konstatovao je Knežević.

Evropski sud za ljudska prava je presudama “Đokić protiv BiH” iz 2010. godine i “Mago i drugi protiv BiH” iz 2012. godine utvrdio povredu imovinskih prava iz člana jedan prvog Protokola uz Evropsku konvenciju i obavezao tuženu zemlju da u korist aplikanata isplati naknadu od 1.000 evra po metru kvadratnom njihovog prijeratnog stana.

Vlada FBiH je na sjednici 21. marta utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i uputila ga Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje po hitnoj proceduri.

Ovim zakonskim izmjenama utvrđeno je pravo na naknadu u korist lica koja nisu stekla pravo na stan u Srbiji ili Crnoj Gori.

Visina naknade, prema predloženom članu 39e., određuje se prema građevinskoj vrijednosti stana koja iznosi 600 KM po metru kvadratnom stana, korigovana koeficijentom položajne vrijednosti stana.

Ovako utvrđena vrijednost stana umanjuje se po osnovu amortizacije po stopi od jedan odsto godišnje.

FBiH trenutno raspolaže podacima za oko 800 stanova za koje će biti isplaćivane naknade, te je već napravljena finansijska procjena za realizaciju za koju je potrebno izdvojiti 12 miliona KM.

Agent BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu Belma Skalonjić dostaviće prijedlog zakonskih izmjena FBiH Komitetu ministara Savjeta Evrope koji će razmatrati prihvatljivost predloženih zakonskih rješenja posebno u pogledu visine propisane naknade.

Odluka se očekuje na jednoj od narednih sjednica Komiteta ministara.

RTRS