Vlada Srpske dala saglasnost za organizovanje aukcije za prodaju “Ljubije”

Vlada Republike Srpske dala je danas saglasnost Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, kao ovlaštenom prodavcu državnog kapitala u preduzećima, na osnovne elemente za organizovanje posebne aukcije za prodaju akcija Rudnika željezne rude “Ljubija” Prijedor.

Vlada je danas razmatrala Prijedlog osnovnih elemenata za organizovanje aukcije za prodaju akcija državnog kapitala u RŽR “Ljubija”, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Vlada je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o visini naknade za troškove polaganja stručnog ispita i visini naknada članovima komisija kojom se bračni supružnici i djeca poginulog ili nestalog borca oslobađaju plaćanja naknade za polaganje ovog ispita.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju prihvatilo je inicijativu Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u vezi sa oslobađanjem od plaćanja troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine za bračne supružnike i djecu poginulih i nestalih boraca Vojske Srpske, na način kako je to predviđeno i propisima koji uređuju troškove za polaganje ovog ispita za rad u organima uprave, te za polaganje pravosudnog ispita, a sve s ciljem olakšavanja zapošljavanja pomenutih kategorija.

Osim naknada za troškove stručnog ispita iz oblasti ekologije, navedena uredba definiše i troškove za polaganje stručnog ispita iz oblasti uređenja prostora i građenja, a njenom dopunom navedena lica su oslobođena plaćanja naknada za svaku od predviđenih oblasti.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica na plan utroška sredstava za period 1. januara do 31. oktobra ove godine u iznosu od 281.114,39 KM.

Sredstva će biti raspoređena organizacijama i udruženjima izbjeglica i raseljenih lica u iznosu od 4.868,90 KM, zatim za kapitalne grantove za rješavanje problema interno raseljenih lica u iznosu od 6.621,70 KM i za finansiranje povratka u Republiku Srpsku u iznosu od 38.951,17 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnoe s javnošću.

U saopštenju se navodi da je za kapitalne grantove za finansiranje povratka u Federaciju BiH izdvojeno 230.672,62 KM, a za realizaciju ove odluke zaduženi su Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica i Ministarstvo finansija Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o radu radnih grupa za evropske integracije u domenu tehničke finalizacije odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije.

Saglasna je sa tehnički finalizovanim odgovorima na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije za sedam poglavlja pravne tekovine EU i Političke kriterijume i to za finansijske usluge, transportnu politiku, socijalnu politiku i zapošljavanje, transevropske mreže, ekonomske odnose sa inostranstvom, spoljnu, bezbjednosnu i odbrambenu politiku i političke kriterijume.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se odgovori upute na prevođenje, te zahtjeva da se nacrti prevedenih odgovora dostave na verifikaciju Vladi Republike Srpske prije njihovog upućivanja Evropskoj komisiji.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku upozna kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara i Direkciju za evropske integracije BiH, navodi se u saopštenju.

SRNA/RTRS