Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH traži od Savjeta ministara da imenuje generalnog direktora i dva zamjenika generalnog direktora u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH iako to nije u njegovoj nadležnosti.Tako se nastavlja pokušaj zapošljavanja u zajedničnim institucijama BiH na kraju mandata još aktuelnog saziva Savjeta ministara.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH uputilo je u kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića zahtjev za uvrštavanje materijala na dnevni red Sjednice Savjeta ministara.

U zahtjevu, koji je potpisao Mirko Šarović u svojstvu zamjenika predsjedavajućeg Savjeta ministara, traži se da se u dnevni red sjednice Savjeta ministara koja je planirana 13.12. u dnevni red uvrsti prijedlog za imenovanje generalnog direktora i dva zamjenika generalnog direktora u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH.

ATV saznaje, da je riječ o Željku Travaru, koji je aktuelni v.d. generalnog direktora Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH.

Naime, riječ je o pokušaju imenovanja onih koji su na funkcijama v.d u zajedničkim institucijama, iako to nije u nadležnosti Mirka Šarovića, ni u njegovom resoru. Novina je, tako, da ministar spoljne trgovine dostavlja materijal iz nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Thumbnail

Svoj zahtjev Šarović opravdava propisima prema kojima vršilac dužnosti može biti imenovan samo na period koji ne može biti duži od tri mjeseca, te da je cilj, kako stoji u dokumentu, sprečavanje nastanka štetnih posljedica za rad i funkcionisanje institucije, kao i da u izuzetnim situacijama može da bude doneseno rješenje o imenovanju vršioca dužnosti rukovodioca na još jedan period od tri mjeseca u naročito opravdanim slučajevima, kao što je slučaj kada postupak imenovanja rukovodioca i zamjenika rukovodioca nije okončan.

“S obzirom da je ministar komunikacija i transporta BiH već dva puta imenovao v.d. generalnog direktora, te da je Komisija za izbor i imenovanje provela proceduru i o provedenoj proceduri sačinila Izvještaj sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata i isti dostavila 19.10.2018. godine ministru komunikacija i transporta BiH , sa kojim se ministar saglasio, a polazeći od gore citiranih odredbi Zakona o upravi, smatram neophodnim bez odlaganja okončati predmetnu proceduru na Savjetu ministara BiH kao nadležnom organu iizvršiti imenovanje generalnog direktora i njegova dva zamjenika u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH”, navodi se u dokumentu koji je u posjedu ATV-a.

Izvor: ATV