Lideri tri vodeće stranke u BiH Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović potpisali su danas sporazum o formiranju Savjeta ministara. Ono što je bilo kamen spoticanaj, a to je nastavak saradnje na NATO putu dogovoreno je.

U tački tri sporazuma dogovoreno je da BiH nastavi NATO put, bez prejudiciranja budućih odluka u vezi sa članstvom. Naglašeno je da će se o pitanju NATO puta nastaviti saradnja i produbljavanje odnosa sa NATO savezom uz poštovanje Ustava i ranijih odluka Predsjedništva i Savjeta ministara.

Takođe, jedna od dogovorenih tačaka je implementacija svih sudskih presuda, kako stranih tako i domaćih u vezi Izbornog zakona.

– U institucijama na svim nivoima obezbijediti zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u skladu sa ustavima, a izbor i imenovanje vršiti prema kriterijumu dokazane kompetentnosti kandidata.

– Usvojiti zakone i sprovesti mjere potrebne za sprečavanje i eliminaciju diskriminacije na osnovu etničke, vjerske, ideološke ili druge pripadnosti i za obezbjeđivanje ravnopravnosti u ostvarivanju prava na zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

– Kroz Mehanizam koordinacije procesa evropskih integracije u BiH intenzivno raditi na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU u cilju ispunjavanja potrebnih uslova za pristupanje BiH EU, kroz izradu akcionog plana za ispunjavanje prioriteta iz preporuka Mišljenja EK.

U institucijama na svim nivoima obezbijediti zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u skladu sa ustavima, a izbor i imenovanje vršiti prema kriterijumu dokazane kompetentnosti kandidata.

– Usvojiti zakone i sprovesti mjere potrebne za sprečavanje i eliminaciju diskriminacije na osnovu etničke, vjerske, ideološke ili druge pripadnosti i za osiguranje ravnopravnosti u ostvarivanju prava na zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

– Kroz Mehanizam koordinacije procesa evropskih integracije u BiH intenzivno raditi na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU u cilju ispunjavanja potrebnih uslova za pristupanje BiH EU, kroz izradu akcionog plana za ispunjavanje prioriteta iz preporuka Mišljenja EK. U procesu napretka BiH ka članstvu u EU postepeno stvoriti uslove da institucije BiH preuzme puni suverenitet i da završi mandat OHR u BiH.

– Dogovoriti i sprovesti novi set socio-ekonomskih reformi kao nastavak prethodne Reformske agende koji će biti u skladu sa Programom ekonomskih reformi. Ubrzati izgradnju transportne, energetske i digitalne instrastrukture od strateškog interesa za BiH i regiju.

– Intenzivno sprovoditi mjere koje će osigurati održivi povratak prognanih i raseljenih osoba.

– Unaprijediti institutcionali i zakonodavni okvir te sprovedbene kapacitete kako bi se ojačala prevencije i borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, uključujući pranje novca i terorizma.

– Nastaviti izgradnju dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, uz rješavanje otvorenih pitanja na principima reciprociteta, međusobnog uvažavanja i poštivanja međunarodnog prava.

(Klix)