Za razliku od Komisije FS BiH isto telo FSRS drugačije protumačilo Statut

Četrnaest dana nakon pisma upućenog Pravnoj komisiji Fudbalskog saveza BiH (16. avgust) generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske “setio” se da ima isto telo i u matičnom Savezu, ali za razliku od “krovne kuće fudbala” iz Sarajeva koja je rekla – Ne možete da smenite predsednika Milu Kovačevića, entitetski Savez je istu situaciju video i procenio dijametralno suprotno.

Naime, Ćejić je zatražio pravni savet od Komisije za propise u FSRS koja je isti dostavila u Savez iz Banjaluke sa stavom da delegati Skupštine imaju pravo da sazovu vanrednu sednicu Skupštine i razreše dužnosti predsednika. Možda i u ovoj činjenici leži razlog zašto su se Ćejić i Kovačević obratili pre Sarajevu, nego “svojim” ljudima u FSRS?!

Upravo zbog tog pisma Gorana Ćejića kojim su preskočena tela i organi FSRS, ali dovedena i njegova autonomnost i izvornost u pitanje, 43 od 55 delegata Skupštine entitetskog Saveza potpisalo je zahtev za sazivanje vanredne sednice najvišeg tela sa jedinom tačkom dnevnog reda: razrešenje predsednika Fudbalskog saveza Republike Srpske.

U pravnom savetu nadležne komisije FSRS, koji objavljujemo u celosti, piše:

“Poštovani, zatražili ste da Vam dostavimo tumačenje Statuta FSRS u vezi sa sazivanjem vanredne Skupštine i temama dnevnog reda iste. S tim u vezi, ističemo sledeće:

Članom 28. Pravilnika o radu komisija Izvršnog odbora i pravnih tela FSRS propisano je da Komisija za propise ‘daje pravne savete vezano za Statut i pravilnike FSRS, kao i statut i pravilnike asocijacija članica’, što znači da ovo telo daje pravne savete, a ne mišljenja u vezi sa Statutom, kako Ste zatražili u aktu od 30. avgusta 2019. godine.

U konkretnom slučaju, u vezi sa sazivanjem vanredne Skupštine FSRS relevantne su odredbe člana 26. Statuta FSRS, kojima je propisano da vanrednu Skupštinu može sazvati Izvršni odbor, odnosno tri asocijacije članice (tri Područna fudbalska saveza) ili na pismeni zahtev 1/3 delegata članova Skupštine, da zahtev mora sadržavati teme za dnevni red, kao i kratko obrazloženje, te da se isti upućuje generalnom sekretaru FSRS (stav 1), da ukoliko se pravnovaljano zatraži sazivanje vanredne Skupštine, ona se mora održati najviše u roku od jednog meseca, da poziv za Skupštinu i njen dnevni red generalni sekretar FSRS mora dostaviti u pismenom obliku članovima FSRS i članovima Skupštine u roku od 10 dana (stav 2), da kada se vanredna Skupština sazove na inicijativu Izvršnog odbora, on mora sastaviti dnevni red (stav 3), te da se dnevni red vanredne Skupštine ne može menjati (stav 4).

Iz gore navedene sadržine odredbe člana 26. stav 1. Statuta FSRS jasno proizilazi da su njome kumulativno propisani uslovi koji se moraju ispuniti da bi se sazvala vanredna Skupština FSRS, a ti uslovi su sledeći: da vanrednu Skupštinu može sazvati Izvršni odbor, odnosno tri asocijacije članice (tri Područna fudbalska saveza) ili na pismeni zahtev 1/3 delegata članova Skupštine, da zahtev mora sadržavati teme za dnevni red, da zahtev mora sadržavati kratko obrazloženje i da se isti upućuje generalnom sekretaru FSRS.

U konkretnom slučaju zahtev je podnet generalnom sekretaru FSRS od strane 43 delegata Skupštine FSRS (od ukupno 55 delagata koliko Skupština broji), koji su isti uredno potpisali. U istom je jasno naveden predlog dnevnog reda, a to je jedna tačka – razrešenje predsednika FSRS i zahtev sadrži obrazloženje, čime su ispunjeni formalni uslovi iz člana 26. stav 1. Statuta FSRS.

U vašem dopisu, broj gornji, postavljate pitanje osnova za sazivanje vanredne Skupštine FSRS, obzirom da predsednik FSRS u celosti ispunjava uslove za status člana organa i tela FSRS koje su propisane članom 19. Statuta FSRS, te da, prema Vašem mišljenju, ne postoji niti jedan od propisanih uslova pomenutim članom koji bi uticali, odnosno koje sam predsednik FSRS ne ispunjava, a koji bi doveli do činjenice da ne postoje formalne pretpostavke za obavljanje dužnosti člana organa i tela FSRS.

S tim u vezi posebno Vam ukazujemo da odredbom člana 26. stav 1. Statuta FSRS nije propisano šta može biti tačka dnevnog reda, već pomenuta odredba samo propisuje da zahtev za sazivanje vanredne Skupštine mora sadržavati teme dnevnog reda, što je u konkretnom slučaju ispunjeno. Odredbom člana 19. Statuta FSRS propisani su uslovi koje neko lice mora ispunjavati da bi postao kandidat za člana tela FSRS (predsednik FSRS je prema odredbi člana 18. stav 1. tačka b. Statuta FSRS predstavničko telo Saveza). Dakle, član 19. Statuta FSRS se ne odnosi na prestanak mandata predsedniku FSRS, niti se odnosi na prestanak mandata bilo kog tela FSRS propisanog odredbom člana 18. stav 1. Statuta FSRS. Odredbom člana 24. stav 2. alineja 13. Statuta FSRS propisano je da Skupština FSRS bira i razrešava predsednika i dva potpredsednika Saveza iz čega sledi da je Skupština nadležna za razrešenje predsednika FSRS.

U vašem dopisu pozivate se na odredbe člana 42. Statuta FSRS, te ističete da ta odredba predviđa odrednicu razrešenja pojedinaca ili tela, ali pod određenim okolnostima kao formalnim pretpostavkama da bi se moglo postupiti po istom, što u konkretnom slučaju, po Vašem mišljenju, nije ispunjeno.

S tim u vezi ističemo da je odredbom člana 42. stav 1. Statuta FSRS (koji se odnosi na razrešenje pojedinca ili tela FSRS, a predsednik Saveza je predstavničko telo Saveza) propisano da Skupština može razrešiti pojedinca ili telo FSRS.

Dalje je u stavu 1. istog člana propisano i da Izvršni odbor može privremeno razrešiti pojedinca ili telo ako je počinilo teške povrede Statuta, propisa ili odluka donesenih na osnovu statuta, ili izvršilo teško krivično delo. Dakle, okolnosti kao formalne pretpostavke, na koje se pozivate, se odnose na situaciju kada Izvršni odbor privremeno razrešava pojedinca ili telo u slučajevima navedenim u stavu 1. tog člana, a u konkretnom slučaju radi se o situaciji kada pojedinca ili telo razrešava Skupština FS RS, što su dve različite situacije.

U vašem dopisu pozivate se i na odredbe člana 41. stav 12. Statuta FSRS, koji se ne može primeniti u konkretnom slučaju, jer se isti odnosi na situaciju ostavke predsednika FSRS ili njegove definitivne sprečenosti da ubuduće obavlja tu dužnost, što ovde nije slučaj.

Dakle, na osnovu gore navedenog, postupajući po Vašem zahtevu, a u skladu sa ovlašćenjima koja proizilaze iz odredbe člana 28. Pravilnika o radu komisija Izvršnog odbora i pravnih tela FSRS, Komisija za propise daje sledeći:

PRAVNI SAVET

Zahtev 43 delagata Skupštine FSRS za sazivanje vanredne Skupštine FSRS sa predlogom dnevnog reda kako je to navedeno u zahtevu, podnesen je u skladu sa odredbom člana 26. stav 1. Statuta FSRS, te su ispunjeni statutarni uslovi za sazivanje vanredne Skupštine FSRS.”

Da li je predsednik FSRS Mile Kovačević matirao sam sebe?

Šturo na sajtu

O vanrednoj sednici Izvršnog odbora FSRS koju su potpisanim zahtevom sazvala šestorica članova “fudbalske vlade” nezadovoljni načinom funkcionisanja i rada Saveza pod komandom Mile Kovačevića i zvanični sajt FSRS je obavestio javnost. Međutim, u informaciji ne stoji zbog čega je, i kako, sazvana ova sednica.

“Predsednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević zakazao je 21. sednicu Izvršnog odbora, odnosno prvu vanrednu za ponedeljak, 9.  septembra 2019. godine. Sednica će biti održana u prostorijama FSRS sa početkom u 12 časova.”, piše na zvaničnoj veb stranici FSRS

Sva tri člana jednoglasna

Pravi savet upućen generalnom sekretaru FSRS Goranu Ćejiću potpisala su sva trojica članova Komisije za propise entitetskog saveza, predsednik Igor Ostojić (Bijeljina), kao i članovi Brane Todorović (Istočno Sarajevo) i Milan Todorović (Prijedor).

Šta je pisao FS BiH?

Pravna komisija FS BiH je pitanje o vanrednim izborima, tada na osnovu priče rekla-kazala, dao tumačenje generalnom sekretaru FSRS Goranu Ćejiću, a u odgovoru je pisalo sledeće:

“U vezi pitanja mogučnosti eventualnog sazivanja vanredne Skupštine FSRS, pravni komitet FS BiH nalazi da odredbe člana 26. Statuta FSRS predviđaju takvu mogućnost, ali uz vrlo jasno definisanu proceduru pokretanja inicijative, sazivanja i utvrđivanja dnevnog reda eventualne vanredne Skupštine.

U smislu osnovnog pitanja postavljenog u dopisima FSRS od 16. avgusta Pravni komitet FS BiH smatra kako je nesporno da se pitanje izjašnjavanja o radu, te glasanja o poverenju ili nepoverenju predsednika FSRS, nikako ne bi moglo naći na dnevnom redu eventualne vanredne (ili redovne) Skupštine FSRS. Naime, Statut FSRS, kao ni Statut FS BiH, ne predviđaju ovu mogućnost, jer mandat izabranom predsedniku FSRS eventualno može prestati samo pod uslovima iz člana 19. Statuta FSRS”.

Logično pitanje: zbog čega Sarajevo brani Milu Kovačevića kada je izgubio poverenje u svojoj bazi, entitetskom Savezu?

Sportski žurnal