Evropski sud za ljudska prava donio je danas konačnu presudu kojom se nalaže da BiH mora izvršiti odluke kojima se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević-Polju.

Ovu odluku Evropski sud donio je jednoglasno, jer je došlo do povrede člana 1 Protokola 1 (zaštita imovine) uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Podsjetimo, Srpska pravoslavna crkvena opština izgradila je crkvu na imovini koju su podnosioci prijave, odnosno Fata Orlović, bili prinuđeni napustiti tokom rata u periodu 1992. – 1995.

Sud je utvrdio da je propust vlasti da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine, kojima je utvrđeno pravo na povrat predmetne imovine u posjed podnosioca tužbe, za koji vlasti nisu ponudile nikakvo opravdanje. To je imalo za posljedicu narušavanje prava na imovinu.

Sud je, takođe, utvrdio, sa šest glasova naspram jednog, na osnovu člana 46. (obaveznost i izvršenje presuda), da tužena država treba osigurati izvršenje dvije odluke koje su donesene u korist podnosioca tužbe, a naročito da osigura uklanjanje crkve s njihove imovine, najkasnije u roku od tri mjeseca nakon što ova presuda postane konačna.

Nakon što je imovina izuzeta u korist Crkvene opštine Drinjača, tokom 1998. godine tu je izgrađena crkva.

(Avaz)