U susret fudbalskim izborima na svim nivoima u Republici Srpskoj značajnu ulogu uzeće i Gradski, odnosno Područni fudbalski savezi Prijedor.

Dolaskom Vice Zeljkovića za predsjednika FS RS uspostavljeni su novi, mnogo pozitivniji kriterijumi i standardi, te za ovo kratko vrijeme od nekoliko mjeseci primjetan značajan napredak na svim nivoima. Po toj istoj matrici očekuje se uređenje i nižih saveza koji tvore FS RS. FK Rudar-Prijedor, kao najizrasliji na prijedorskom području ima podršku FS RS kao krovnog saveza u predstojećoj izbornoj proceduri za organe i funkcije u GFS i PFS Prijedor. Prije samih izbora biće potrebno neutralisati nepravilnosti koje su sadržane u Statutima GFS i PFS Prijedor, jer isti nisu doneseni i usklađeni sa Statutom FS RS.

-Statut Gradskog Fudbalskog saveza Prijedor:

Nije na pravilan način utvrđeno koliko može biti članova (delegata) u Skupštini, kao niti koliko može biti zamjenskih delegata.

U skladu s tim, nije uopšte definisano koliko delegata biraju asocijacije (kao npr. Sudijska).

Nezakonite su odredbe po kojima se Upravnom odboru daje ovlašćenje da verifikuje Statut GFS Prijedor, kao i što u nadležnost Upravnog odbora nije uvršteno da je isti u obavezi da donese Odluku o kriterijima i zastupljenosti članova u Upravni odbor i delegata u Skupštinu PFS Prijedor, FS RS, i FS BiH, s tim što se obavezno mora pridržavati ranga takmičenja kluba, u ovim slučajevima se radi o evidentnom prekoračenju ovlašćenja Upravnog odbora.

Vezano za konstituisanje Komiteta za hitna pitanja GFS Prijedor, neophodno je bilo uz Predsjednika i potpredsjednika GFS Prijedor, u taj privremeni organ uključiti i sekretara GFS Prijedor.

Veliki propust je što Statutom nije propisano, da sve odluke koje Komitet donese tokom svog mandata, na prvoj svojoj sjednici, te odluke mora da verifikuje Upravni odbor.

Predsjednik GFS Prijedor svim članicama je poslao obavještenje kojim ih obavještava o izborima za organe GFS Prijedor i rokovima u kojima moraju dostaviti svoje prijedloge kandidata za te organe, ovakav način koorespodencije je u suprotnosti sa članovima 17. i 19. Statuta.

Članom 17. propisano je:

  1. Svaka članica GFS Prijedor dostavlja Sekretarijatu Saveza listu svojih delegata – zamjenskih delegata koji su pravno valjano i slobodno izabrani na Skupštini te članice. Delegati – zamjenski delegati moraju biti izabrani najmanje 15 dana prije održavanja prve sjednice Skupštine GFS Prijedor u novom sazivu.
  2. Mandat delegata – zamjenskog delegata traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog biranja.
  3. U slučaju spriječenosti delegata da obavlja svoje zadatke za vrijeme trajanja mandata, njega mijenja zamjenski delegat, za vrijeme preostalo do isteka mandata.
  4. Skupština ima kvorum kada sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.
  5. U slučaju da kvorum nije postignut u času kada se Skupština prvi put saziva, ona ponovo zasjeda dvije sedmice nakon prvog datuma za koji je sazvana, uz obavezno prisustvo članova Skupštine u skladu sa tačkom 4. ovog člana.

Sekretar mora ponovo pismenim putam pozvati članove Skupštine.

Neophodno je istaći da je iz razloga ekonomičnosti, racionalnosti i efikasnosti potrebno da svaka članica na svojoj Skupštini odmah predloži kandidate za sve nivoe (GFS Prijedor, PFS Prijedor, FS RS i FS BiH), a ne da se Skupštine zakazuju svakih desetak dana radi predlaganja kandidata za određene fudbalske organe, (s tim u vezi dostavljamo upitnik u prilogu dopisa, da se objavi kako bi se moglo jasno vidjeti na šta se misli u prednje opisanom), tako bi se izbjegli nepotrebni troškovi i trošenje vremena, a što je po obaviještenju Predsjednika GFS PD, neizbježno i suvišno.

Članom 19. propisano je:

  1. Poziv sa tačnim datumom i mjestom održavanja redovne Skupštine mora biti dostavljen pismenim putem članovima Skupštine, petnaest dana unaprijed, sa prijedlogom dnevnog reda, sa svim potrebnim materijalima koji su predviđeni po predloženom dnevnom redu i to od strane sekretara GFS Prijedor.
  2. Prijedlozi za dnevni red i pitanja članova GFS Prijedor moraju biti dostavljeni pismenim putem Sekretarijatu u roku od 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine. Svaki prijedlog mora biti jasno formulisan i ukratko obrazložen.
  3. Kandidature za izborne funkcije moraju biti dostavljene pismenim putem u Sekretarijat najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine.
  4. Definitivni poziv, dnevni red i po potrebi, lista kandidata za izbore, moraju biti dostavljeni pismenim putem, delegatima Skupštine deset dana prije Skupštine, od strane sekretara saveza.

Iz svega navedenog, jasno se može zaključiti i vidjeti o kakvom se propustu u konkretnom slučaju radi.

Statut Područnog Fudbalskog saveza Prijedor:

Članom 1. propisano je da članovi PFS Prijedor su:

-Opštinski fudbalski savez Kozarska Dubica

-Gradski fudbalski savez Prijedor

-Gradski fudbalski savez Novi Grad

Nadalje, članom 9. tačka 8. Statuta Područnog fudbalskog saveza Prijedoer propisano je da Gradski fudbalski savez je teritorijalni Savez za teritoriju grada.

Gradski  fudbalski Savez se može osnovati  ako ima najmanje šest klubova koji se redovno takmiče u stalnom fudbalskom takmičenju, ako ima asocijacije pojedinaca (treneri,sudije i dr.) u formi udruženja i ukoliko ispunjava uslove iz ovog statuta. Odluke Gradskog fudballskog saveza su obavezujuće za članove sa teritorije saveza. Gradski  fudbalski savez samostalno uređuje svoju organizaciju i rad, donosi i ostvaruje program razvoja fudbalskog sporta na svojoj teritoriji, organizuje i vodi takmičenje Opštinskih fudbalskih liga, organizuje Radničke sportske igre, lige veterana, lige-turnire u malom fudbalu, školske, studentske igre, KUP opštine i druga takmičenja na teritoriji saveza, ostvaruje zadatke saveza na teritoriji grada, daje mišljenja i prijedloge po pitanju rada Područnog fudbalskog saveza, učestvuje u izboru predstavnika za organe Područnog fudbalskog saveza i FS RS, vrši izbor organa Gradskog  fudbalskog saveza i ostvaruju druga prava i obaveze na svojoj teritoriji.

Kozarska Dubica ne ispunjava uslove za članstvo u PFS Prijedor, a samim tim i za učešćem u izbornom procesu jer ima samo četiri aktivne članice-kluba, umjesto neophodnih šest.

Nepravilno i na pogrešan način propisano ko čini Skupštinu PFS Prijedor, struktura delegata i na koji način se delegati biraju u Skupštinu.

Izrazit propust ogleda se u činjenici da u okviru nadležnosti Upravnog odbora, nije uvršteno da je isti u obavezi da donese Odluku o kriterijima i zastupljenosti članova u Upravni odbor i delegata u Skupštinu PFS Prijedor, FS RS, i FS BiH, s tim što se obavezno mora pridržavati ranga takmičenja kluba.

Ove nepravilnosti su godinama na funkcijama držale pojedince koji imaju visoke aspiracije i na narednim izborima, kako na nivou GFS, tako i PFS Prijedor, te FS RS I FS BiH.

prijedor24h/Ranko Ž. Šijan