Svi tužioci Okružnog javnog tužilaštva /OJT/ Prijedor u 2020. godini ostvarili su i prebacili pojedinačne norme, a samim tim i kolektivnu, iako su bili ograničeni ljudskim i finansijskim resursima, a, dodatno, i složenim uslovima rada u doba panedmije.
“Od početka rada najmlađeg tužilaštva u Republici Srpskoj, 2017. godine, svaki tužilac svake godine ostvari normu iznad sto odsto – čak i do 190 odsto, dok se kolektivna kreće od 131 do 149 odsto, a prošle godine je bila 104 odsto zbog pandemije”, izjavio je Srni glavni tužilac OJT Prijedor Mladen Mitrović.

On je naglasio da svaki tužilac daje maksimum od sebe, ali da na dinamiku rada utiču objektivne okolnosti kao što su nedovoljan broj tužilaca u odnosu na broj postojećih predmeta i veliki priliv novih predmeta.

“Svaki tužilac u OJT Prijedor duži 230 predmeta po poznatom izvršiocu i sa kvalifikovanim krivičnim djelom, a pored toga, tu je i nekoliko hiljada predmeta po drugim vrstama, tako da svaki tužilac u prosjeku duži po više od hiljadu predmeta”, istakao je Mitrović.

Ovo su kvantitativni pokazatelji, a što se tiče kvalitativnih, udio oslobađajućih presuda u ukupnom broju podignutih optužnica, kao i udio uvaženih pritužbi na naredbe o obustavi i nesprovođenju istrage, manji su od dva odsto.

“To je fantastičan rezultat. Svi tužioci su, generalno, opterećeni. Mi u Prijedoru smo preopterećeni. Dovoljno je reći da svega pet tužilaca OJT Prijedor zaduži sve prijave koje ovo tužilaštvo primi od policije, kao i od drugih organa, organizacija i građana”, naglasio je Mitrović i podsjetio da je ovo tužilštvo prije četiri godine započelo svoj rad sa više od 6.000 predmeta preuzetih po mjesnoj nadležnosti.

OJT Prijedor pripremilo je analizu rezultata rada na bazi koje će tražiti od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH da razmotri donošenje nove odluke o sistematizaciji kojom bi se povećao broj tužilaca u OJT Prijedor.

“Osim nedovoljnog broja tužilaca, nedostaje i oko 40 odsto administrativnog osoblja koje je predviđeno sistematizacijom. To su, dakle, sistematizovane a nepopunjene pozicija koje su bitne i koje bi znatno doprinijele boljem radu ovog tužilaštva“, ocijenio je Mitrović.

On je pohvalio dosadašnju saradnju sa policijom, naglašavajući značaj i potrebu proaktivne uloge policije u prikupljanju informacija i dokaza o čemu obavještavaju tužilaštvo kako bi se što efikasnije provela istraga.

“Zakon o krivičnom postupku propisuje jasnu ulogu i policije i tužioca u sprovođenju istrage, tako da treba naglasiti činjenicu da je policijski službenik taj koji je na terenu i koji svojim radom treba da obezbijedi dovoljno podataka koje će prezentovati tužiocu kako bi dalje, pod nadzorom tužioca, preduzimao ostale radnje u okviru svojih nadležnosti”, rekao je Mitrović.

Od početka rada 2017. godine, OJT Prijedor bilo je smješteno u zgradi Osnovnog suda u Prijedoru gdje je u malim i neuslovnim prostorijama bilo smješteno po više zaposlenih.

“To je posebno velik problem bilo u 2020. godini. Imali smo veliki broj oboljelih i veliki broj izolacija, pogotovo u drugoj polovini prošle godine, kao i promjenu načina rada i radnog vremena, te raspored na rad od kuće, ali smo, uprkos svemu, ostvarili i prebacili kako pojedinačne tako i kolektivnu normu”, podcrtao je Mitrović.

Ove godine OJT Prijedor, kao i Okružni sud Prijedor i Okružni privredni sud Prijedor preselili su se u novu zgradu, zahvaljujući čemu su znatno poboljšani uslovi za rad, a očekuje se da će u narednom periodu u potpunosti biti zaokružen i kadrovski kapacitet.

“Od početka formiranja, nijedan jedini dan nismo radili u punom kapacitetu kad su u pitanju smještajni kapacitet, broj tužilaca i broj administrativnih radnika predviđen sistematizacijama. I još nešto: iako je percepcija u dijelu javnosti nekada drugačija, svi predmeti koji dođu u tužilšatvo se evidentiraju, zavedu i po njima je zadužen konkretan tužilac koji dalje radi na tim predmetima. U tužilaštvu ne postoji nijedan predmet koji nije evidentiran i po kojem nije donesena tužilačka odluka ili će ona biti donesena”, zaključio je Mitrović.

Izvor: Agencije