Odbor za žalbe grada Prijedora u 2020. godini razmatrao je tri žalbe i to jednu učesnika na javnom konkursu za zaposlenje u Gradskoj upravi i dvije žalbe službenika na rješenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, navodi se u izvještaju o radu ovog tijela za prošlu godinu.
Riječ je o licu koje nije prošlo na konkursu za prijem vatrogasaca, kao i o načelnicima dva odjeljenja u Gradskoj upravi koje je 10. jula prošle godine Skupština grada nezakonito razriješila dužnosti.

U žalbi lica koje je konkurisalo za mjesto vatrogasca Odbor je utvrdio da je dokumentacija podnosioca žalbe nepotpuna i odbio žalbu kao neosnovanu, a potvrdio odluku komisije za sprovođenje postupka za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi u čijem sastavu je Teritorijalna vatrogasna jedinica, čime je postupak okončan.

Odbor za žalbe je utvrdio da su žalbe načelnika odjeljenja za privredu i poljoprivredu i za društvene djelatnosti Radeta Rosića i Monje Kasalović osnovane, te je poništio rješenja Skupštine grada Prijedora o razrješenju dvoje načelnika.

Na ta rješenja Odbora za žalbe Skupština grada Prijedora podnijela je tužbe Okružnom sudu Prijedor tražeći poništenja rješenja Odbora za žalbe, ali je ovaj sud te tužbe 1. decembra prošle godine odbio kao neosnovane i time su predmeti okončani.

Prilikom konstituisanja nove vlasti u Prijedoru, Rosić i Kasalovićeva imenovani su na dužnosti sa kojih su pola godine ranije razriješeni.

Odbor za žalbe grada Prijedora imenovala je Skupštine grada 1. avgusta 2018. godine na period od četiri godine. Čine ga predsjednik i dva člana koji ne mogu biti zaposleni u Gradskoj upravi i za svoj rad imaju pravo na 150 KM mjesečne novčane naknade.

Ovo tijelo odlučuje u drugom stepenu o žalbama učesnika javnog konkursa u postupku zapošljavanja u Gradsku upravu i o žalbama koje se odnose na statusna pitanja o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Odluke Odbora su konačne, a mogu se preispitivati kod nadležnog suda u radnom
sporu koji se može pokrenuti u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke.

Izvor: Agencije