U prethodnom periodu proveden je nadzor < BFC SEE > pečata, kojim se dokazuje da Grad ima spremnu administraciju za saradnju sa postojećim, i mogućnost da pregovara sa novim investitorima, kako to sam < BFC > navodi: povoljno poslovno okruženje.

Budući da je definisana nova vrsta nadzora, evaluator je u roku od 90 dana procjenjivao postupanje u oblastima značajnim za saradnju sa privredom, malim i srednjim preduzećima i investitorima.
Nadzor se provodio nakon treće recertifikacije standarda, prema verifikacijskom izvještaju kojim se posebno insistiralo da Gradonačelnik preuzme ulogu pokretača inicijativa, učesnika u podrškama privredi i redovnim sastancima sa svima koji žele iskazati svoj poslovni interes. U okviru potkriterijuma, koji nisu ispunjeni u procesu recertifikacije, sada je potvrđena 100% ispunjenost realizacije kako Kabineta gradonačelnika tako i direktnih odgovornosti Gradonačelnika Prijedora.
Novi zaključci evaluatora u toku onlajn nadzora najviše su se odnosili na rad Odjeljenja za finansije, koji su prvi put dostavili i dopunske dokaze o analitici rada, metodologiji i odgovornom pristupu, kako to i zahtijeva ovaj < BFC > standard.
Potvrda produženja standarda podrazumijeva da je grad u okvirima kriterijuma i dalje kroz realizaciju usluga i projekata, te da bilježi i porast ispunjenja, kako je navedeno izvještajem o preporukama Verifikatora u potpunosti je praćen realizacijom u ovoj godini.
Konkretno, aktivnosti koje su Gradu sugerisane i za koje se smatralo da nemaju ispunjenje prema potkriterijumima iz prethodne godine sada su ispunjene u potpunosti.
Ovo ispunjenje podrazumijeva i izvjesnost u realizaciji usluga od strane Gradske uprave.
Potvrda od Tehničkog sekreterijata dodijeljena je 11.5.2021. putem elektonske platforme i pismenim putem, a ovoj potvrdi je prethodila ocjena NALED-a, koji je u funkciji verifikacije < BFC-a >.

Izvor: prijedorgrad