U Gradskoj upravi Prijedor danas je potpisan protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici na području grada Prijedora.

Potpisnici protokola su Grad Prijedor, Policijska uprava Prijedor, JU Centar za socijalni rad Prijedor, JZU “Dom zdravlja” i Bolnica ” Dr Mladen Stojanović”, vaspitno obrazovne ustanove tj.aktivi direktora osnovnih i srednjih škola, JU Centar “Sunce”, Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru, Osnovni sud i Okružni sud u Prijedoru.

Svrha ovog protokola je obezbijediti koordinisan, efikasan i sveobuhvatan rad svih subjekata koji su nadležni u postupanju kod pojave nasilja u porodici, trenutna pomoć, podrška i zaštita žrtava nasilja u porodici te suzbijanje i sprečavanje ponavljanja nasilja.
Tekst protokola pripremila je Radna grupa za koordinaciju i saradnju vezanu za protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici koja je imenovana rješenjem gradonačelnika od 26. septembra 2022.godine.
Obaveza potpisivanja Protokola na području jedinice lokalne samouprave propisana je članom 6. st.3. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 84/19) koji propisuje da se ” na području jedinice lokalne samouprave zaključuje protokol o postupanju i formira se grupa za koordinaciju i saradnju od predstavnika svih ustanova, organa i organizacija koje pružaju zaštitu, pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici”.
Opšti protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u Republici Srpskoj, potpisan je i objavljen: 21.02.2022. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 14/22, potpisnici su: Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave ) i njegovim potpisivanjem, stvoreni su uslovi za potpisivanje Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u u porodici na području grada Prijedor.

Izvor: prijedorgrad