Iako je Ustavni sud BiH ranije usvojio stav prema kojem Srpska ne može plaćati višemilionsku odštetu po svim tužbama za naknadu nematerijalne štete, a koje su podnijela uglavnom lica bošnjačke nacionalnosti, Vrhovni sud Federacije BiH oglušio se o to mišljenje čime je pokazao da ne poštuje odluke najviše pravosudne instance u BiH.

Naime, Ustavni sud BiH zauzeo je stav da RS zbog zastare potraživanja ne može plaćati odštetu po tužbama zbog boravka u logorima, pretrpljenog fizičkog i duševnog bola ili umanjene životne aktivnosti, ukoliko je šteta nastala kao posljedica krivičnog djela za koje postoji pravosnažna presuda u kojoj je sud utvrdio odgovornost pojedinca, odnosno policajca, vojnika, komandanta vojne jedinice, generala VRS. Vrhovni sud FBiH, međutim, i dalje radi po svom, a da zlo bude veće, ta institucija je i nižestepenim sudovima u FBiH uputila dopis da postupaju po njegovom stavu i da ignorišu praksu Ustavnog suda BiH. Isključivi cilj ovakvog poteza jeste da se ugrozi ekonomska stabilnost Republike Srpske.

Ogroman broj tužbi

Iz Pravobranilaštva RS objašnjavaju da su lica bošnjačke nacionalnosti od novembra 2011. godine pred sudovima u FBiH podnijela ogroman broj tužbi protiv RS u kojima traže naknadu nematerijalne ratne štete. Oni se u tužbama pozivaju na presude koje je donio Haški tribunal i sudovi u BiH protiv pripadnika vojnog i političkog rukovodstva RS.

Novaković: Ozbiljan problem!

Pravobranilac RS Danijela Novaković kaže da Pravobranilaštvo RS koristi sva raspoloživa pravna sredstva u cilju zaštite imovinskih interesa RS, ali da jednostavno ne može da utiče na stavove sudova različitih nivoa u BiH.

– Vrhovni sud FBiH nama je 19. marta dostavio obavještenje da se “privilegovani rok zastare potraživanja iz čl. 377 ZOO-a, primjenjuje samo u odnosu na učinioca krivičnog djela, a ne i u odnosu na treća lica koja su odgovorna za njegove radnje”. Međutim, samo osam dana kasnije promijenio je stav i poslao akt upućujućeg karaktera nižim sudovima u FBiH po kojem se “privilegovani rok zastare potraživanja iz čl. 377 ZOO-a primjenjuje kako za učinioca krivičnog djela, tako i na odgovorno lice za naknadu štete koja je krivičnim djelom učinjena”. To je ozbiljan problem i njime se mora pozabaviti akademska zajednica, jer će u protivnom nastupiti nesagledive posljedice za RS – objašnjava Novakovićeva.

– Sudovi u FBiH su presuđivali da odštetu po svakoj tužbi ne treba da plati lice koje je sud u Hagu ili u BiH proglasio krivim, već da je odgovornost na RS i da ona treba da plati odštetu. Ustavni sud BiH je u novembru prošle godine zauzeo drugačiju praksu i presudio da RS ne može plaćati odštetu ukoliko je konkretno lice osuđeno za neko krivično djelo, odnosno da RS ne može plaćati odštetu u slučajevima u kojima je došlo do zastarijevanja potraživanja, jer su odštetni zahtjevi podneseni i sa po dvije decenije zakašnjenja – objašnjavaju iz Pravobranilaštva RS.

Sudska praksa

Kažu i da je u periodu od 20. novembra prošle godine do 27. marta ove godine sudska praksa bila promijenjena u korist RS, pa su sudovi u FBiH donosili presude i odbijali zahtjeve Bošnjaka da im Srpska plati odštetu, uz obrazloženje da je u tim predmetima nastupila zastarjelost.

– Međutim, Vrhovni sud FBiH je 27. marta ove godine promijenio praksu, postupio suprotno stavu Ustavnog suda BiH i cijelu priču vratio na početak, pa sudovi u FBiH odgovornost ponovo fakturišu Srpskoj. Konkretan primjer je presuda br. 51 0 P 015999 13 Rev od 9. aprila ove godine, gdje je Vrhovni sud usvojio reviziju, odnosno vanredni pravni lijek tužilaca Bošnjaka koji su prethodno izgubili spor u prvom i drugom stepenu i za povredu časti i ugleda zbog zarobljavanja i boravka u logoru za vrijeme rata dosudio im ukupno 94.300 KM sa zakonskom kamatom – objašnjavaju iz Pravobranilaštva RS.

Press