Poreski obveznici koji su u toku 2015. godine ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, istu mogu koristiti i u 2016. godini bez obaveze podnošenja novog Zahtjeva za izdavanje poreske kartice, izuzev poreskih obveznika koji su pravo na umanjenje poreske osnovice ostvarivali po osnovu kamate na stambeni kredit.

Poreski obveznici kojima je izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanje poreske osnovice u odnosu na 2015. godinu (promjena u visini kamate na stambeni kredit i/ili broju izdržavanih članova), mogu  da najkasnije do 31.12.2015. godine podnesu novi Zahtjev za izdavanje poreske kartice-Obrazac 1001, popunjen na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za 2016. godinu (za kupovinu ili izgradnju jedne i jedine nekretnine), odnosno dokumentacije o izdržavanim članovima, u zavisnosti od osnova promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice u odnosu na prethodno izdatu poresku karticu.

Poreski obveznici koji plaćaju  premiju  za životno osiguranje u 2016. godini imaju pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u iznosu do 1.200 KM na godišenjem nivou, te to pravo mogu ostvariti putem poreske kartice koju podnose isplatiocu, ili ukoliko nemaju isplatioca dohotka u Republicie Srpskoj i porez na dohodak plaćaju na osnovu godišnje prijave, to pravo ostvaruju na godišnjem nivou.

Uz obrazac zahtjeva za izdavanje poreske kartice, poreski obveznik (osiguranik života) dužan je da nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave dostavi  polisu o životnom osiguranju (original ili ovjerena fotokopija) od društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske i dokaz od društva za osiguranje  ( potvrda ili uvjerenje) o iznosu premije životnog osiguranja koja će se plaćati u 2016. godini

Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske, predaju isplatiocu oporezivog dohotka.

Poreskim obveznicima koji u 2016. godini podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2016. godinu (po osnovu izdržavanih članova i/ili iznosa kamate na stambeni kredit i /ili plaćene premije životnog osiguranja), poreska kartica izdaje se za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva za izdavanje poreske kartice-izvoda.

DIREKTOR

Zora Vidović