Fondacija za razvoj „Prijedor” u proteklih deset godina izdala je garancije za 145 korisnika kredita.

Oni su se u ovom periodu zadužili za ukupno 8.735.700 KM, dok je Fondacija bila ga­rant za 4,2 miliona maraka. Osim toga, subvencionisa- ]i su kamate na podignute kredite sa 631.337 KM, radi stvaranja povoljnog privred­nog ambijenta.

U proteklih 10 godina, na području grada na Sani, naj­više su se zadužila 53 pravna lica, gde im je Fondacija ga- rantovala kredit u iznosu od 2.790.750 KM. Potom sledi zaduženje 47 preduzetnika od 2,3 miliona maraka, dok je 45 fizičkih osoba podiglo kredite od 623.800 KM.

– U poslednje četiri godine nema realizovanih garancija, odnosno kredita prema sta­novnicima, te je maksimalan iznos garancija odobren prav­nim licima u toku 2016. godi­ne – navedeno je u izveštaju o prošlogodišnjem radu Fonda­cije za razvoj „Prijedor”.

Izveštaj su na poslednjem zasedanju razmatrali i usvojili odbornici Skupštine grada Prijedora, a između ostalog navedeno je i da u prošlih deset godina, tri korisnika nisu vratila kredit.

– U periodu od 2008. do 2017. godine, banka je, nakon iscrpljivanja svih predviđenih i mogućih izvora naplate, iz depozita Fondacije naplatila deo dospelih obaveza kori­snika u ukupnom iznosu od 59.286,90 KM – zaključili su u Odeljenju za privre­du koje je sačinilo izveštaj.

Takođe, za 10 godina celoku- pne kredite vratila su 83 korisnika. Od prošle godine, iznos kredita čije vraćanje garantuje Fonda­cija, umanjen je sa 50 na 35 odsto, ali je banka

smanjila kamatu na kredit sa 4,95 odsto na 4,25.

U izveštaju je istaknuto i da pravna lica i preduzetniti koji su ostvarilipravo na subvenciju ka­mata i koji ban­kama uredno I izmiruju obaveze nisu smanjivali broj radnika. Na posled- njem zaseda- njem Skupštine grada zaključeno je i da je rad Fondacije uspešan i da je potrebno očuvanje nje­nog radau narednom peridou Potrebno je i promovisati rad njenog doprinosa privredi.

Naime, Fondacija je osno­vana u svrhu izdavanja ga­rancija za kreditiranje malih i srednjih preduzeča, pre- duzetnika, koji se bave svim delatnostima, osim trgovine i ugostiteljstva. Njen rad fi- nansira se iz budžeta Gradske uprave Prijedor.

Kredite ulažu u Prijedor

Oni kojima Fondacija za razvoj „Prijedor” garantuje vraćanje kredita moraju da budu registrovani u ovom gradu iii da poljoprivrednu delatnost obavljaju na području grada. Uslov je i da novac koji su zadužili ulože na teritoriji grada. Fondacija garantuje samo za one koji su redovno izmirivali poreske obaveze. U izveštaju o radu Fondacije navedeno je da je deset zahteva za garanciju na kredite odbijeno jer nisu bili ispunjeni uslovi.

 

EuroBlic