Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske raspisalo je konkurs za upis 35 kadeta sedme klase policijske obuke za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice, koji će biti otvoren od danas do 27. februara.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove koji su propisani konkursom, a koji je objavljen u sredstvima javnog informisanja, saopšteno je iz MUP-a.

Kandidati su, uz prijavu, dužni priložiti ovjerene fotokopije svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i diplome o završenoj srednjoj školi, izvoda iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak pred nadležnim sudom, te ovjerenu fotokopiju lične karte.

Potrebno je priložiti i ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole i ovjerenu izjavu da kandidat nije otpuštan iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u BiH po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke o disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina.

“Kandidati trebaju priložiti i rješenje o prestanku radnog odnosa u instituciji državne uprave ili u vojnoj službi u BiH, za kandidate koji su imali zasnovan radni odnos”, dodaje se u saopštenju.

Prijava na konkurs se podnosi na posebno propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Uprave za policijsku obuku /www.education.muprs.org/ i u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu MUP Republike Srpske, Uprava za policijsku obuku, Banjaluka, Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 10-A, sa naznakom “Za konkurs za upis kadeta sedme klase policijske obuke u Jedinicu za policijsku obuku – Policijsku akademiju Banjaluka za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice”.

O postupku selekcije kandidati se mogu informisati putem internet stranice Uprave za policijsku obuku ili na kontakt telefon broj 051-333-606.

SRNA/ATV