Elektroprivreda Republike Srpske nema u planu povećanje cijena električne energije, kaže u intervjuu za banjaluka.net Darko Milunović, izvršni direktor za ekonomsko finasijske poslove Elekltroprivrede Republike Srpske.

– S obzirom da je u planu nastavak neophodnih reformi oko otvaranja tržišta, tržišnu cijenu električne energije će diktirati i neki drugi faktori i okolnosti koji nisu u nadležnosti Elektroprivrede Republike Srpske – kaže Milunović.

Intervju prenosimo u cjelosti.

Kako se Elektroprivreda Republike Srpske snalazi u ovim izazovnim vremenima izazvanim epidemijom?

Elektroprivreda Republike Srpske kao strateško i društveno odgovorno preduzeće, uvažavajući odluku Svjetske zdravstvene organizacije o proglašenju pandemije virusa korona, preporuka i odluke Vlade Republike Srpske, odluke o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srpskoj, odluke Savjeta ministara BiH o proglašenju prirodne i druge nesreće na teritoriji BiH, uredbe o proglašenju vanrednog stanja sa zakonskom snagom je formirala Štab za praćenje epidemiološke situacije na nivou mješovitog holdinga.

Elektroprivreda Republike Srpske je donijela vanredne mjere i smjernice za ublažavanje posljedica na nivou mješovitog holdniga “ERS” prouzrokovanih pojavom pandemije virusa korona. Cilj donesenih mjera je optimizacija i racionaliozacija procesa rada uz redukovanje troškova, investicija i dopunskih davanja ali da se i dalje nastavi proces proizvodnje, distribucije i snadbijevanja električnom energijom uz sigurnost i zaštitu radnog osoblja u maksimalnoj mogućoj mjeri.

Navedene mjere i smjernice dostavljene su svim zavisnim preduzećima radi potpune, blagovremene i cjelovite realizacije, a sa ciljem ostvarivanja osnovne djelatnosti i zaštite zdravlja zaposlenih.

Kako je organizovan proces rada?

Proces rada je organizovan sa redukovanim brojem zaposlenih na način da se i dalje održi siguran proces proizvodnje u planiranim količinama, te da se vrši uredno snabdijevanje svih potrošača sa električnom energijom, posebno obraćajući pažnju da električnom energijom moraju biti snabdijevene sve zdravstvene organizacije i novoformirani centri za prihvat zaraženih i centri za karantin.

Elektroprivreda Republike Srpske uspijeva nesmetano obezbijediti dovoljne količine električne energije za zadovoljenje potreba domaćeg konzuma, Distrikta Brčko, a dijelom i za planirani izvoz.

Da li je došlo do pada prihoda od prodaje struje ili naplate od stanovništva?

Sama činjenica da je došlo do pada privrednih aktivnosti se reflektovala smanjenjem potrošnje, a time i smanjenjem prihoda u odnosu na redovnu situaciju kada nije bilo pandemije. Osim smanjenja potrošnje kod domaćeg konzuma, interes za kupovinom je opao i van granica BiH, te je i to negativno uticalo na količinu izvežene energije i na izvozne cijene.

Elektroprivreda Republike Srpske je obustavila obračun zatezne kamate za neblagovremena plaćanja električne energije od domaćeg konzuma. Evidentno je da je došlo do smanjenja naplate za isporučenu i fakturisanu električnu energiju domaćinstvima i privredi.

Pored navedenih faktora, definitivno je u martu i aprilu mjesecu došlo do manjih prihoda od očekivanih i zbog toga što stanovništvo manje ide u banke da plaća svoje račune, a nažalost i dalje veliki procenat populacije ne koristi elektronsko bankarstvo.

Uspijevate li održati finasijsku likvidnost?

Mada su smanjeni prihodi kao i naplata isporučene i fakturisane električne energije koji direktno utiču na finansijku likvidnost odnosno za uredno izmirenje obaveza, zahvaljujući donesenim mjerama koje su u maksimalnoj mjeri racionalizovale troškove rada i poslovanja, uspijevamo održati proces proizvodnje, distribucije i snadbijevanja svih kupaca električne energije. U

prkos prisutnim problemima u oblasti likvidnosti, uspijevamo obezbijediti izmirenje i obezbjeđenje ključnih roba, usluga i radova za obavljanje proizvodnih procesa u kontinuitetu te za distribuciju i snadbijevanje električne energije i isplatu plata svim zaposlenim radnicima.

Takođe, u skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo uprave preduzeća u Holdingu imaju mogućnost da u koordinaciji sa komercijalnim bankama i Ministarstvom finansija obezbijede moratorijum na otplatu glavnice i kamate kredita sa istovremenim prolongiranjem roka otplate. Sve ove mjere imaju za cilj da održe finansijsku likvidnost Sistema uz apel da svi potrošači što urednije izmiruju svoje obaveze za električnu energiju.

Kada govorimo o likvidnosti, želim da naglasim da Matično preduzeće sve svoje obaveze uredno izmiruje i u ovom teškom periodu za naše preduzeće. Kako prema dobavljačima, tako i prema državi, što se od ERS i očekuje, jer je Elektroprivreda stub razvoja Republike Srpske.

U proteklom periodu mnogo se govorilo o stimulativnim otpremninama radnika distributivnih preduzeća Elektroprivrede. Prijavljeno je gotovo hiljadu radnika. Koji su dalji koraci i da li došlo do pomjeranja rokova?

Započete mjere na restruktuiranju Elektroprivrede Republike Srpske, koje podrazumijevaju pravno razdvajanje djelatnosti distribucije eleketrične energije od snadbijevanja, te redukciju broja zaposlenih u elektrodistributivnim preduzećima su samo trenutno zaustavljene.

Aktivnosti koje su sprovođene na ovom planu su zahtijevale permanentnu kordinaciju i sastanke značajnog broja zaposlenih, što u uslovima pandemije nije preporučljivo. Te smo te aktivnosti stopirali, uključujući i aktivnosti oko isplate otpremnina i sredstava za socijalno ekonomsko zbrinjavanje radnika.

Započete mjere provođene su u cilju otvranja tržišta električne energije, što je obaveza iz trećeg energetskog paketa Evropske energetske zajednice, te će one biti nastavljene čim se za to steknu uslovi. Na ovaj način se stvaraju pretpostavke da elektrodistributivna preduzeća iz Holdinga budu potpuno stabilne kompanije i sa optimalnim brojem zaposlenih u narednom period.

Veliki investicioni ciklus je započet prošle godine. Šta će se sve u okviru toga realizovati tokom narednih nekoliko godina? Imate li okvirni plan?

Elektroprivreda Republike Srpske slijedi svoje investicione planove, kako godišnje i trogodišnje, tako i plan razvoja ERS-a koji je donesen za period 2019.-2029. godina, s tim da su ti planovi trenutno racionalizovani zbog otežanih uslova poslovanja i smanjenih prihoda, dok traje pandemija virusa korona.

Tek nakon okončanja pandemije, okolnosti u okruženju će pokazati da li treba mijenjati te planove. No, jedno je sigurno – da Elektroprivreda neće odustajati od velikih projekata koje je već započela, a to su projekti HE Dabar, HE Buk Bijela. HE Foča, HE Paunci i Vjetropark Hrgud, kao i planirane solarne elektrane.

Kakvi su rezultati poslovanja ERS u prošloj godini?

Elektroprivreda Republike Srpske je 2018 godinu završila sa konsolidovanom neto dobiti od 16.549.000 KM, a prošlu 2019. godinu sa konsolidovanom dobiti od 413.000 KM. Moramo naglasiti da su uslovi rada za proizvođače električne enrgije u prošloj godini bili izuzetno nepovoljni jer nam nisu u prilog išle sljedeće okolnosti:

– nismo imali proizvodnju iz HE Dubrovnik,
– generalno smo imali lošiju hirologiju od planirane i
– imali smo kapitalni remont u RiTE Gacko.

Matično preduzeće Elektroprivrede Republike Srpske, u kojem sam v.d. izvršnog direktora za finansije, imalo je rekordne prihode u 2019. godini od čak 497.000.000 KM koje prati najveća dobit od osnivanja ovog preduzeća od čak 33.000.000 KM. Ovo su najveći prihodi i najveća dobit ovog preduzeća u sistemu ERS.

Izvor: banjaluka.net