Za­vr­še­na je još jed­na kri­za na Ja­ri­nju. Spe­ci­ja­l­ci RO­SU ju­če su oko 14.30 sa­ti, sat i po prije do­go­vo­re­nog ro­ka, po­sje­da­li u svo­ja bor­na ko­la i po­slije 13 da­na povukli se s Ja­ri­nja. Ovaj ad­mi­ni­stra­ti­v­ni pre­laz ubr­zo su po­če­li na­pu­šta­ti i Sr­bi ko­ji su ta­ko­đe pro­te­klih 13 da­na pro­te­sto­va­li i upra­vo tra­ži­li da sna­ge RO­SU odu s pre­la­za. Takođe, ROSU je napustio i prelaz Brnjak.

Na ivi­ci incidenta

– Mi sad ide­mo ku­ći, ali ne­ka ne mi­sle u Pri­šti­ni da se ne­će­mo vra­ti­ti na Ja­ri­nje ako bu­de tre­ba­lo – re­kli su nam ju­če Sr­bi na­pu­šta­ju­ći Ja­ri­nje.

Ak­ci­ja po­vla­če­nja spe­ci­ja­la­ca RO­SU s Ja­ri­nja, ko­ja je po­če­la ju­če pre se­dam sa­ti uju­tro, oko 13 sa­ti je bi­la na ivi­ci ve­ćeg in­ci­den­ta. Nai­me, u to vre­me, po­što su Sr­bi uklo­ni­li ka­mio­ne i oslo­bo­di­li dru­gu ko­lo­vo­znu tra­ku ma­gi­stra­le od Ja­ri­nja pre­ma Ko­so­v­skoj Mi­tro­vi­ci, spe­ci­ja­l­ci RO­SU su po­se­da­li u svo­ja vo­zi­la i formirali ko­lo­nu. I ka­da se či­ni­lo da će sve pro­ći po re­du, jed­na pa­tro­la, u ko­joj su bi­la tro­ji­ca spe­ci­ja­la­ca, do­šla je do Sr­ba i za­tra­ži­la da uklo­ne ka­mion ko­ji je sta­jao po­red pu­ta i na ko­me je bi­la pa­ro­la „Do­bro do­šli u Za­jed­ni­cu sr­p­skih opština“.

Do­šlo je do žu­č­ne ra­spra­ve sa oku­plje­nim gra­đa­ni­ma, ko­ji su po­če­li da skandiraju „Sr­bi­ja, Sr­bi­ja“, svo­jim tije­li­ma bra­ne­ći pri­laz ka­mio­nu. U tim trenucima oku­plje­ni gra­đa­ni i spe­ci­ja­l­ci su bu­kval­no bi­li oči u oči i sve je nagovještavalo da mo­že do­ći do ozbi­lj­ni­jih po­slje­di­ca.

De­se­tak mi­nu­ta ka­sni­je ko­lo­na RO­SU vra­ti­la se oko 50 me­ta­ra una­zad i Sr­bi su po­mje­ri­li ka­mion još se­dam-osam me­ta­ra od pu­ta, ali je na ka­mio­nu ostao tran­spa­rent. U isto vrije­me sti­gao je i he­li­ko­p­ter Kfo­ra, ko­ji je na­d­gle­dao či­ta­vu si­tua­ci­ju. Sve to sa stra­ne po­sma­tra­li su i ame­ri­č­ki i po­lj­ski pri­pa­d­ni­ci Kfo­ra, ko­ji su sa de­se­tak dži­po­va sti­gli na Ja­ri­nje oko de­vet uju­tro.

Izvor: Kurir/ATV