Kako je i obećao zamjenik gradonačelnika Prijedora, Žarko Kovačević, počeo je sa iznošenjem neregularnosti koje su se dešavale u Gradskoj upravi protekle godine. Podaci koje je podijelio i više su nego alarmantni i ukazuju na samovolju koja u političkoj zbilji BiH mahom prolazi neopaženo, i što je još više poražavajuže nekažnjeno.

-Grad Prijedor je u toku 2020. godine zaključio 48 ugovora o djelu sa 35 izvršioca za poslove koji predstavljaju redovnu, osnovnu djelatnost Gradske uprave, suprotno članu 205. Zakona o radu. Plan zapošljavanja za 2020. godinu nije donesen, što nije u skladu sa članom 64. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, kazao je Kovačević.

Dodaje da prema pisanoj informaciji dostavljenoj za potrebe revizije u toku 2020. godine, 46 lica nije ispunjavalo uslove radnog mjesta na koje su raspoređeni, od kojih pet zaposlenih nije ispunjavalo dva ili više uslova i to u pogledu odgovarajuće stručne spreme i zvanja (23), položenog stručnog ispita za rad u upravi (18, od čega je 14 zaposleno na određeno vrijeme), odgovarajućeg radnog iskustva (9) i propisanih posebnih uslova (1), što nije u skladu sa članom 67. stav (2) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samopurave.

-Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Prijedor je sistematizovano 14 radnih mjesta sa ukupno 47 izvršilaca. Na dan 31.12.2020. godine prema evidencijama Odsjeka za ljudske resurse bilo je zaposleno ukupno 294 radnika (od toga 223 službenika, 21 namještenik, 46 pripadnika TVJ i 4 funkcionera), izjavio je Kovačević.

Naglašava da je kod nižih potrošačkih jedinica, za koje se sredstva za lična primanja obezbjeđuju u budžetu Grada, zaposleno 210 lica.

-Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme nije vršeno u skladu sa odredbama člana 61. stav (1) tačka 2) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, jer su zapošljavanja na određeno vrijeme vršena za sistematizovana radna mjesta sa 25 lica zbog povećanog obima posla, a na period duži od 6 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini, zaključio je zamjenik gradonačelnika Prijedora.

Na kraju dodaje da je ovo samo početak i da očekuje od Tužilaštva da u skladu sa propisima pokrene odgovarajuće postupke.

Izvor: aloonline