Ne brinemo o finansijskoj održivosti buduće opštine Omarska, naprotiv, to je naša prednost, istakao je u razgovoru za prijedor24h.net predsjednik Inicijativnog odbora za vraćanje statusa opštine Omarskoj, Rade Rosić.

On je dodao da buduća opština Omarska posjeduje značajan fiskalni kapacitet koji je u stanju da finansira ne samo javne usluge koje bi se unaprijedile na ovom prostoru, već i razvoj u svim aspektima.

Kako bi izgledala struktura prihoda buduće opštine Omarska?

Prihodi buduće opštine Omarska su definisani kao i za ostale jedinice lokalne samouprave  zakonima i podzakonskim aktima, prvenstveno Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske. U cilju projektovanja što tačnije strukture prihoda, Inicijativni odbor za osnivanje opštine Omarska je angažovao Institut za naučno-istraživački rad Nezavisnog univerziteta Banja Luka, koji je sa timom stručnjaka, a na osnovu podataka dobijenih od zvaničnih institucija u Republici Srpskoj i BiH, izračunao prihode u iznosu od  5.068.845,08 KM. Najveći dio prihoda se odnosi na prihode od indirektnih poreza u iznosu od oko 2.970.000 KM, poreze na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti u iznosu od oko 133.000 KM, koncesione naknade u iznosu od 1.640.000 KM i ostalih prihoda u iznosu od oko 326.000 KM. Naglasio bih da su prihodi buduće opštine projektovani veoma restriktivno i očekujemo da budu značajno veći u realizaciji.

Kako bi, s druge strane, prema analizama, izgledali rashodi i izdaci neophodni za funkcionisanje Opštine?

Na osnovu podataka dobijenih iz rashoda i izdataka u opštinama slične veličine i stepena razvoja, kao i na osnovu zakona i podzakonskih akata u vezi sa redovnim funkcionisanjem opština, izrađena je aproksimacija rashoda za buduću opštinu Omarska u ukupnom iznosu od  5.050.000 KM. Od ukupnog budžeta, pored obaveznih izdataka, predviđeni su rashodi za rad opštinske uprave u iznosu od 695.000 KM, planirane su subvencije i grantovi (privreda, poljoprivreda, zdravstvo, sport, omladina i drugo) u iznosu od oko 950.000 KM kao i izdaci za sticanje stalne imovine opštine u iznosu od  1.450.000 KM. U Elaboratu o opravdanosti teritorijalne promjene grada Prijedora, izrađen je detaljan prijedlog rashoda, ali domaćinskim odnosom prema troškovima i izdacima kao i načinom rada same opštinske administracije mogu se učiniti i značajne uštede, a eventualno preostali, neiskorišćeni dio planiranih sredstava može se upotrijebiti za dalju podršku privredi, poljoprivredi, sportu, kulturi ili omladini.

Kako bi izgledala unutrašnja organizacija radnih mjesta u budućoj opštini?

Osnovna pretpostavka za dobro i efikasno funkcionisanje svake opštine je dobra sistematizacija radnih mjesta sa zaposlenim službenicima odgovarajućeg kvaliteta i kvalifikacionog nivoa. Razrađena je osnovna šema funkcija i aktivnosti po odjeljenjima sa neophodnim, minimalnim brojem zaposlenih, koja omogućava uspješno djelovanje buduće opštine Omarska. Za funkcionisanje svih poslova koje obavlja i za koje je zadužena izvršna vlast buduće opštine, neophodno je zaposliti minimalno 22 osobe, uključujući načelnika opštine, a naknade za bruto plate svih zaposlenih su projektovane do visine od 695.000,00 KM godišnje. Procenat učešća troškova plata zaposlenih u ukupnim rashodima u nekim opštinama u Republici Srpskoj, kao što su Oštra Luka, Prijedor, Teslić ili Prnjavor, kreće se od  34 do 39 odsto, tako da je ova projekcija izuzetno konzervativno projektovana.

Koji su najveći potencijali buduće opštine i na čemu će se  bazirati razvoj?

Proaktivnim pristupom, buduća opština može stvoriti poslovni ambijent za povećanje konkurentnosti postojećih privrednika, te omogućiti privlačenja novih domaćih i stranih investicija. Pod ovim podrazumijevamo stvaranje nedostajuće fizičke i poslovne infrastrukture i podsticajnog okruženja za razvoj preduzetništva koji će zadržati postojeće i privući nove investitore sa fokusom na proizvodne investicije. Omarska ima dobru putnu i komunikacionu povezanost. Može se očekivati da će i autoput koji je u pripremi za gradnju od Banje Luke do Prijedora, povećati šanse budućim i postojećim preduzetnicima za ubrzano ulaganje i stvaranje nove dodatne vrijednosti na teritoriji koju zahvata buduća opština. Takođe, područje Omarske ima dobre osnovne preduslove za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Velike površine poljoprivrednog zemljišta, stanovništvo sa tradicijom u poljoprivrednoj proizvodnji, te bogati resursi vode stvorili su pretpostavke za proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda. Potrebno je staviti fokus na razvoj konkurentne poljoprivrede, zasnovane na održivoj i tržišno orjentisanoj proizvodnji, izgradnji potrebne infrastrukture za navodnjavanje, edukaciji poljoprivrednih proizvođača i boljem povezivanju sa tržištem, što će otkupljivače i prerađivačke kapacitete približiti sirovinskoj osnovi.

Gospodine Rosiću, prema svemu što sto smo imali priliku da čujemo u razgovoru, finansijski aspekt zapravo je jedna od prednosti buduće opštine Omarska?

Naravno. Na osnovu sveobuhvatne analize i prikupljenih podataka možemo zaključiti da buduća opština Omarska posjeduje značajan fiskalni kapacitet koji je u stanju da finansira ne samo javne usluge koje bi se unaprijedile na ovom prostoru, već i razvoj u svim aspektima. Budući budžet, projektovan na bazi jasno definisanih kriterijuma, čak i kad se primijeni konzervativan pristup, odnosno pristup koji uzima u obzir samo minimalne prihode iz pojedinih kategorija, opet iznosi preko pet miliona konvertibilnih maraka, što je više nego dovoljno za finansiranje svih potreba lokalne zajednice, uključujući i one razvojne.

prijedor24h.net